Vatten och avlopp på Norrlandet

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet på Norrlandet under 2014-2016. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 850 fastigheter som ingår i verksamhetsområdet för VA. Området sträcker sig från Engeltofta till Harkskär.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Utbyggnaden sker i etapper

Utbyggnaden startade 2014 med huvudledningsnätet, huvudpumpstationer och tryckstegringar. Därefter startade utbyggnaden av ledningsnät i områdena i olika etapper under 2015-2016, se länkar nedan. De första fastigheterna kan ansluta tidigast 2016.

Etapp 1 huvudledning från Engeltofta till Harkskär: år 2014
Etapp 2  ledningsnät för Engesberg, Holmudden, Bönan: år 2015
Etapp 3 ledningsnät för Södra Utvalnäs, Norra Utvalnäs, Harkskär: år 2015-16
Etapp 4 ledningsnät för Engeltofta, Storsand, Gröndal: år 2016


Norrlandet är en byggarbetsplats under tiden

Utbyggnaden innebär att stora delar av Norrlandet är en byggarbetsplats. Det är dammigt, bullrar och är trafikstörningar. Vi gör allt för att det ska vara så lite störningar som möjligt.


Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Om avloppsvattnet på en fastighet inte kan ledas bort med självfall behöver  fastighetsägaren installera en fastighetspumpstation, den tillhandahåller Gästrike Vatten. Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned pumpen är fastighetsägarens uppgift.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Vi anlitade företaget Bergsäker som utförde in- och utvändig förbesiktning  av fastigheter som ligger inom bedömd riskzoon för vibrationsskador som kan orsakas av kommande markarbeten.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.

Beslut om verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Gävle beslutade om bildandet av verksamhetsområde för VA  på Norrlandet den 26 mars 2012. Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA  är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Klicka på bilden för att zooma, klicka här för att få den som pdf
Sidan skapad 2014-04-03 11:37:26
Senast ändrad 2016-04-07 11:00:24