VA SälgsjönGästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön 2017 - 2019. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är cirka 120 fastigheter som kommer att beröras när verksamhetsområdet utökas. Det är möjligt att ansluta sig våren 2019.


Andra infarten till Sälgsjön avstängd måndag 15 oktober


SVEAB meddelar att den andra infarten till Sälgsjön kommer att vara stängd på måndag 15 oktober. Infarten beräknas öppna igen till kvällen.


Korvgrillning 17 oktober

SVEAB bjuder in boende grillning.
Datum: 17 oktober
Tid: 16:00
Plats: SVEABs platskontor
SVEAB uppskattar det fina bemötande som de har fått i Sälgsjön. De bjuder in dig på grillning och du har chans att ställa egna frågor.
Välkommen hälsar SVEAB

Glöggmingel 29 november

Välkommen på glöggmingel 29 november kl. 16 i lokalen på Albackavägen 20! Passa på att fråga oss om du har funderingar. Vill du bara glöggmingla så går det också bra. Drop in!Story map: länk till preliminär tidplan
Läs vår broschyr om
kommunalt vatten och
avlopp i Sälgsjön

Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Alla fastigheter i Sälgsjön behöver ha en fastighetspumpstation för att leda bort bort spillvatten till reningsverket. Gästrike Vatten tillhandahåller fastighetspumpstationen (den ingår i anläggningskostnaden och kostar inget extra). Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned tanken är fastighetsägarens uppgift. Gästrike Vatten besiktar och installerar fastighetspumpstationen samt sätter upp vattenmätare.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.

Du kan läsa mer om hur anslutning går till här

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras.

Detta är en grov tidplan, där du kan se vad som händer nu och framåt.
16 augusti 2017 Information till samfällighetens styrelse

september - oktober Informationsmöte för fastighetsägare

oktober Gästrike Vatten handlar upp markentreprenad

november 2017 - januari 2018 Kundsamråd

mars - december 2018 Ledningsnätet byggs ut

höst 2018 informationsmöte för fastighetsägare

våren 2019 Förbindelsepunkt meddelas och anläggningsfakturan skickas ut

våren 2019 Fastighetsägaren gräver för VA-installation på sin fastighet

våren 2019 Anslutning till kommunalt VA


Varför genomför vi projektet?

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sälgsjön under 2017 - 2019. Utbyggnaden sker på uppdrag av Gävle kommun. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet för VA.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för rena sjöar och en levande landsbygd.
Beslut om verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Gävle beslutar om bildandet av verksamhetsområde för VA i Sälgsjön. Förslag till verksamhetsområde kommer att lämnas till fullmäktige för beslut i mars 2018.

Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.


Beslut och utredningar från Gävle kommun
 Inriktningsbeslut i Byggnads- och miljönämnden 2013
 Rapport: VA-frågor i Sälgsjön - utredning enligt 6§ Lag om allmänna vattentjänster

Frågor och svar

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i etapper.

Varför kommunalt VA i Sälgsjön?
Gävle kommun ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anslutningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan i Gävle kommun, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Under anslutningsperiod i ett projekt är inriktningen att inte några större stegvisa höjningar av anläggningstaxan ska göras.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

När ska jag betala?
När Gästrike Vatten meddelar att utbyggnaden i Sälgsjön är klar. Du får information om förbindelsepunktens läge och faktura på anläggningsavgiften samtidigt. I sälgsjön blir det under våren 2019.

Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.Byggarbetsplats - Info från SVEAB

Information från SVEAB Anläggning AB
Byggarbetsplats
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arkiv brev & möten


Har du frågor?
Sidan skapad 2017-08-17 10:57:27
Senast ändrad 2018-10-12 15:21:32