Pågående arbete i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 
Björkvägen, Gimo

Gästrike Vatten startar ett underhållsarbete på Björkvägen i mitten av oktober. Arbetet pågår till slutet av december 2018. Vi renoverar och lägger ny spilledning, byter brunnar och ventiler på berörd sträcka. De är svackor på ledningarna och för lite fall som har orsakat problem med stopp i befintliga ledningar. Nya ledningar minskar risken för problem i framtiden.

Framkomligheten blir begränsad under tiden som arbetet pågår. Vi ber dig att ha tålamod och respektera avstängningar för din och vår säkerhet.


 
 
Åtgärder föreslås för säkrare vattenleverans i Östhammar kommun

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför ska utredningar i syfte att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten startas.
Sedan Östhammar kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram. Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd. Åtgärder krävs för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

Ökad efterfrågan på nya bostäder
I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga åtgärder behöver utredas och vidtas. Då inflyttningen och befolkningen ökar i kommunen blir behovet av åtgärder än mer aktuellt. De bästa förutsättningarna just nu för nya anslutningar till nya fastigheter finns i Gimo.

- Vi har jobbat intensivt under ett drygt års tid för att få en helhetsbild över status och behoven i Östhammar kommun. Nu kan vi föreslå åtgärder både i nutid och på längre sikt, för att komma tillrätta med problemen, säger Lena Blad, VD, Gästrike Vatten. Det är positivt att våra grundvattenutredningar kommer att förstärkas av att även SGU prioriterar utredningar i Östhammar kommun i samarbete med Gästrike Vatten. Det kommer att ge oss bättre kunskap över grundvattenresurserna. SGU kommer att påbörja sina undersökningar på plats i Alunda under tisdagen den 5 juni.
 
Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammar kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering.

Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling att presentera hösten 2019. Planen ska beskriva VA-utvecklingen i Östhammar kommun mot år 2040 och vidare till år 2060. Som ett led i arbetet har förslag till åtgärder för 2018 tagits fram utifrån det nuvarande kunskapsläget.

Åtgärder som föreslås
I förslaget från Östhammar Vattens styrelse föreslås till Östhammar kommunfullmäktige föreslås följande åtgärder:

  • Utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 mkr för att
    • utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
    • starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort
    • starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr.

Information om ärendet kommer att ges på Östhammar kommunstyrelse den 12 juni 2018. Mer information hittar du här »

Sidan skapad 2019-02-12 12:04:17
Senast ändrad 2019-02-12 12:16:06