Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda


Gästrike Vatten har fått uppdraget av Östhammar Vatten att bygga en överföringsledning som leder vattnet från Örbyhus i Tierps kommun via Österbybruk till Alunda i Östhammars kommun. Vi planerar att utföra bygga överföringsledningen 2019-2021.

Förbättrad dricksvattenförsörjning i Österbybruk och Alunda
Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd i Östhammars kommun. Idag nyttjas hela den vattenkapacitet som finns. Gästrike Vatten arbetar med öka tillgången på vatten och förbättra kvaliteten. För att lösa dagens och framtidens behov har vi för avsikt bygga vattenledningar från Örbyhus via Österbybruk till Alunda.

Du som missade drop in för berörda fastighetsägare
Vi kommer inom kort att skicka ut information brevledes till dig som inte kunde närvara på mötet på Gammel Tammen. Vi vill gärna träffa dig och berätta mer om hur du berörs av projektet och hur du som fastighetsägare kommer att påverkas samt diskutera förutsättningar för marktillträde. Ledningarna kommer mestadels att ligga i anslutning till vägar men påverkar även skog- och åkermark. 

Projektgrupp
Projektledare                     Mattias Larsson
Tillstånd & miljö                Charlotta Kolmodin Holmberg
Kommunsamordnare       Jenny Engberg
Projektering & teknik       Fredric Eriksson
Kommunikation                 Jessica ZetterholmVarför utför vi arbetet?

Varför gör vi det här?
Tillgången på råvatten är mycket begränsad i hela Östhammars kommun och i synnerhet i Alunda. Tidigare år har man fått köra vatten till Alunda för att klara dricksvattenförsörjningen till befintlig befolkning. Östhammars kommun vill skapa förutsättningar för tillväxt i Alunda. En överförings-ledning är en tidseffektiv lösning som även håller på sikt, vilket är ett av önskemålen från kommunen.

Inriktning VA-utveckling Östhammars kommun maj 2018

Tidplan 

 
27 september Möte för fastighetsägare på Gammel Tammen i Österbybruk kl 16-19 - Drop in!
höst 2018 Ansöka om tillstånd och miljöinventering
höst 2018  Avtal om förtida tillträde och personliga möten
2019 Vi planerar att utföra bygga överföringsledningen 2019-2021

Tidplanen uppdaterades 2018-09-04

Så här påverkas du

Avtal om förtida tillträde
Gästrike Vatten kommer att ansöka om ledningsrätt* hos Lantmäteriverket under hösten 2018. Lantmäteriverket har dock två års kötid samt handläggningstid, det innebär att det kan dröja tre till fyra år att komma igång med arbetet för att lösa det akuta behovet av dricksvatten i Alunda.

Vi vill därför teckna ett avtal med dig så att arbetet kan påbörjas redan 2019. Ledningarna kommer mestadels att ligga i anslutning till vägar, kraftledningsgator men även skog och annan mark kan påverkas.
*Ledningsrätt innebär att samhällsnyttig verksamhet behöver dra ledningar över någon annans mark. En ledningsrätt innebär inskränkningar i äganderätten och fastighetsägare har därför rätt till kompensation. Lantmäteriet värderar och beslutar om ersättningen storlek. Ledningsrätt prövas genom en lantmäteriförrättning. Rättigheten förs in i fastighetsregistret och gäller för all framtid, även mot nya ägare.

Personligt möte
Under pågående projektering vill vi gärna komma i kontakt med dig för att titta på hur din fastighet kan komma att påverkas. Kontakta gärna oss för att boka in en tid som passar dig.

Allmänt om anläggningsarbete
När vi gräver vi vägen blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar.

Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Östhammar Direkt fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord

Arkiv: Brev & material


Frågor & Svar

Frågor och svar kommer inom kort

Har du frågor?


Mattias Larsson, projektledare
Jessica Zetterholm, projektkoordinator
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.seSidan skapad 2018-09-04 11:27:06
Senast ändrad 2018-10-02 16:58:44