Vatten och avlopp på Norrlandet

Kortfilm om projekt VA NorrlandetVi utvecklar infrastrukturen på Norrlandet


Norrlandet är ett stort utvecklingsområde för Gävle. En långsiktigt hållbar utveckling av Norrlandet ställer krav på en grundläggande infrastruktur. Kommunalt vatten och avlopp, markbunden el, fiber, strandpromenader, säkra utfarter med mera utgör grunden för bättre miljö och hälsoskydd, robusthet och uthållighet, möjligheter till mervärden och utveckling.
  • Gästrike Vatten bygger ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp från Engeltofta till Harkskär. Kommunalt VA tryggar en långsiktig hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. 
  • Samhällsbyggnad Gävle arbetar med att förbättra vägar och anlägga en strandpromenad. Vägarna justeras för att skapa säkrare utfarter och strandpromenaden ska öka tillgången till kustlinjen. Samhällsbyggnad, tillsammans med Trafikverket, bygger även ut gång- och cykelvägen som idag går till Bönan. En översyn av busshållplatserna görs också. Läs mer.
  • Gävle Energi bygger nya elledningar, bredband och förbättrar gatubelysningen. Luftledningar ersätts med markförlagda kablar. Det gör elnätet säkrare och mindre känsligt för till exempel väderstörningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle.  Läs mer.
Under utbyggnaden är Norrlandet byggarbetsplats. Det kan därmed förekomma damm, buller och trafikstörningar som kan påverka framkomligheten. Vi kommer att göra allt för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Kontakt

Telefon: 020 - 37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2013-12-27 14:39:59
Senast ändrad 2018-04-04 13:53:52