Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.


Flytta spilledning i Marielund - klart!

Arbetet med att flytta spillvattenledningen i vattenskyddsområdet vid Marielund i Gävle är slutfört. I vår fortsätter vi med etapp 2 men då kommer inte vägen (Hamnleden) inte att påverkas.
Karta


Vi byter ut ledningarna på Valbogatan

Arbetet med att byta ledningarna är slutfört. Våren 2018 asfalteras hela Valbogatan för att få ett mer hållbars resultat.
Läs mer

Fler bostäder vid Västra Lindbacka

Kommunalt VA är framdraget till de 60 nya bostäder som planeras vid Västra Lindbacka (etapp 2).

Nytt bostadsområde i Södra Hemlingby

Gävle växer och fler bostäder behöver skapas i attraktiva områden. Samhällsbyggnad Gävle planerar för ett helt nytt bostadsområde med cirka 500 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. Bebyggelsen kommer att variera från villor och gruppbebyggda småhus till mindre flerfamiljshus och stadsvillor i 2-4 våningar. I området planeras också för gruppbostad, vård- och omsorgsboende samt förskola och skola. Gästrike vatten drar nya VA-ledningar till området.
Byggstart 2018
Det nya bostadsområdet i Hemlingby kommer att byggas i två etapper där detaljplan är antagen för etapp 1 som kommer att inrymma ca 420 bostäder. Byggstart för utbyggnad av infrasturktur för etapp 1 påbörjas under hösten 2016 och tillträde till tomter beräknas till sommaren/hösten 2018. Läs mer

Ny pumpstation i västra Kungsbäck

På västra sidan om E4 mot Mackmyra Whiskey ska vi byta en gammal pumpstation. Den kommer att pumpa spillvatten från västra Kungsbäck mot reningsverket. En ny pumpstation har modern teknik som gör att säkerheten blir högre.
Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2018-03-21 11:15:13