Frågor och svar om VA-Norrlandet


Allmänna om utbyggnaden

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i etapper.
Varför kommunalt VA på Norrlandet?
Gävle kommun ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.
Vem ansvarar för utbyggnaden?
Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.
Hur mycket kommer det att kosta?
Anslutningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan i Gävle kommun, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Under anslutningsperiod i ett projekt är inriktningen att inte några större stegvisa höjningar av anläggningstaxan ska göras.
Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.
När ska jag betala?
När utbyggnaden till din fastighetsgräns är avslutatd och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge samt fått faktura på anläggningsavgiften.
Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.
Kan jag använda ROT avdrag?
Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se
Vad är tryckavloppssystem (LTA)?
Många fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt tryckavlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med pump, s.k. fastighetspumpstation, ska grävas ner på fastigheten. I de fall ett självfallssystem kan anläggas behövs inte en fastighetspumpstation. I nuläget går det inte att säga vilken anslutningstyp som är aktuell för vilken fastighet.
Vart placeras fastighetspumpstationen?
Placeringen av fastighetspumpstationen och dess utrustning beslutar Gästrike Vatten i samråd med fastighetsägaren. Stationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.
Vem monterar/sköter fastighetspumpstationen?
Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av pumpstationen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till fastighetspumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Gästrike Vatten ansvarar för själva inkopplingen och utför funktionskontroll. Gästrike Vatten äger fastighetspumpstationen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.
Norrlandet är klassat med högt miljöskydd och högt hälsoskydd. Vad innebär klassningen? 
År 2006 kom Naturvårdsverket ut med Allmänna råd 2006:7, som gav möjlighet för den kommunala nämnden att ytterligare skydda känsliga områden. Skyddsnivåerna kan klassificeras som höga eller normala. Högt miljöskydd står för skydd mot och hög näringsbelastning så som övergödning. Högt hälsoskydd står för skydd mot utsläpp av virus och bakterier till t.ex. badplatser och dricksvattentäkter.
Grundvattennivån är hög vid min fastighet, finns det risk att fastighetspumpstationen flyter upp?
Fastighetspumpstationen är inte helt slät utan har ”utbuktningar” så att fyllningen runt pumpstationen håller den på plats. Följ monteringsanvisningen noga och tänk på att du kan behöva länspumpa schaktet under arbetets gång.


Anslutning

När får jag ansluta mig?
Alla etapper får ansluta. Anläggningsfakturan till fstighetsägare skickades ut 6 april 2017.
Fastighetsägare har två år på sig att ansluta från det att anläggningsfakturan skickas ut. När det har gått 2 år är det Miljö & Hälsa på Gävle kommun som kontrollerar att man är ansluten.
 
När måste jag senast ansluta mig?
Etapp 2 ska vara anslutna i april 2018 och etapp 3 och 4 ska vara anslutna i april 2019. Det är Miljö & Hälsa på Gävle kommun som är tillsynsmyndighet.
Ska jag göra anmäla inkopplingen av kommunalt vatten och avlopp till bygglovsavdelningen?
Om du redan har enskilt vatten och avlopp indraget behöver du inte göra en anmälan. Om det är nytt så gör du en anmälan via blanketten här.

Tillstånd, grävning och arbete på min egen fastighet

Behöver jag grävtillstånd för att gräva på min egen fastighet?
Gå in på www.ledningskollen.se och gör an ansökan. Då får du veta om du behöver grävtillstånd och om det ligger ledningar på din tomt innan du gräver.
Vad kostar grävtillstånd?
Grävtillstånd kostar 1 000 kronor
Vart hittar jag checklista och monteringsanvisning?
Vi har massor av information om anslutning här, http://www.gastrikevatten.se/anslutning
Hur vet jag hur platsen för vattenmätaren ska se ut?
Läs mer om vattenmätaren här, http://www.gastrikevatten.se/vattenmataren
Vem gräver på min tomt? 
Du som fastighetsägare ansvarar för alla arbeten på din tomt och kostnader för VA-installationen, exempelvis ledningar, grävning och installation av eventuell fastighetspumpstationen. VA-huvudmannen ansvarar för och bekostar eventuell fastighetspumpstation.


Besiktning och installation

Vart bokar jag tid för besiktning och installation?
Kontakta vår kundservice, telefon 020-37 93 00.
Vad händer om jag inte är på plats eller inte är klar när ni kommer och besiktar?
Om du inte är på plats eller klar med ditt arbete när vi kommer sker ingen besiktning och heller ingen inkoppling. Vi kan i då komma att ta ut en avgift.
Hur går besiktningen till?
Gästrike Vatten besiktar din anläggning utifrån en checklista som du hittar här, http://www.gastrikevatten.se/faktablad
Vid besiktningen kontrollerar vi att din installation är rätt utförd. Om allt är ok så monterar vi vattenmätaren och eventuellt pumpen till fastighetspumpstationen och kopplar på direkt.
Passa på att lämna din relationsritning till besiktningsmannen. Vi lägger in uppgifterna i vårt installationsarkiv så att de alltid finns tillgängliga.


Avgifter och fakturor

Vem betalar?
Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Gästrike vatten skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.
Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften? 
Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Vad kostar det att ansluta sig till VA-nätet?
Den genomsnittliga kostnaden på Norrlandet är ca 170 000. Avgiften beror bland annat på hur många bostäder du vill ansluta, storlek på tomten och vilka tjänster du vill ha.
Här kan du själv räkna ut vad det kostar att ansluta din fastighet, http://www.gastrikevatten.se/berakna-anlaggningsavgift

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift? 
Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
För mer information om våra avgifter kan du läsa här, http://www.gastrikevatten.se/avgifter
Jag ska sälja min fastighet, kan ni skicka fakturan till nya ägaren?
Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar, i etapp 2 var det 18 mars 2016. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen. Kontakta Gästrike Vattens kundservice om du behöver diskutera förfallodatum på fakturan.
Jag kan inte betala fakturan när den förfaller, vad ska jag göra?
Kontakta Gästrike Vattens kundservice för att diskutera betalningsalternativ. Vi kan hjälpa dig med anstånd eller avbetalningsplan.

Varför betalar jag och min granne olika summor?
Alla fastigheter är unika och därför varierar anläggningsavgiften. På Norrlandet är den genomsnittliga anläggningsavgiften 170.000 kr. I anläggningsavgiften finns fyra delar som ligger till grund för beräkningen.
  • servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten
  • förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning
  • tomtyteavgift - fastighetens yta i kvadratmeter
  • lägenhetsavgift - antal bostadsenheter på fastigheten
Summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift får inte överstiga tomtyteavgiften. Det finns ett maxtak som träder in om din fastighet är större än 4800 m2.
Vi hämtar våra uppgifter om fastigheten från fastighetsregistret.
Jag vill ansluta mig nästa år, kan jag betala fakturan då?
När områdesledningarna och din förbindelsepunkt är klar för att användas meddelar Gästrike Vatten dig om det. Meddelandet om att din förbindelsepunkt är upprättad (ett brev samt karta) är en rättshandling som kommer tillsammans med fakturan.
Avgiftsskyldighet inträder när du har fått meddelande om att förbindelsepunkten är upprättad och då får Gästrike Vatten fakturera anläggningsavgiften.

Arrende

Vem betalar vid arrendetomt?
Om du arrenderar en fastighet jämställs du som fastighetsägare, vilket innebär att du betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.
Hur gör jag som har en arrendetomt?
Du som har en arrendetomt kommer att få ett brev med information om vad som gäller för dig. Bostadsarrenden likställs med att du äger fastigheten och då ska du betala anläggningsavgift.
Vid andra typer av arrenden kan det vara så att fastighetsägaren ska betala arrendet. Frågor om ditt arrende bevaras av den som du arrenderar av.

Enskilt vatten

Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det?
Du kan ansöka om att behålla ditt egna dricksvatten hos Gästrike Vatten. Läs mer och ansök med blanketten som du hittar här.

Jag har ansökt om att få behålla mitt vatten, varför har jag ändå fått faktura på vatten?
Du som har ansökt om enskilt vatten, och har ett ärende hos Gästrike Vatten som pågår, har fått en faktura med både vatten och avlopp. Kontakta oss så stoppar vi fakturan under handläggningstiden.
När Gästrike Vatten får ett yttrande från Miljö & Hälsa så kommer vi att meddela dig om du får behålla enskilt vatten eller inte. Då ändrar vi också fakturan.


Enskild avloppsanläggning

Jag har en ny enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den? 
När en anslutningspunkt finns upprättad vid fastighetsgräns ska du som fastighetsägare ansluta dig till denna. Samhällsbyggnad Gävle kan förelägga dig som fastighetsägare om att nyttja den kommunala anläggningen.
Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning
Du kan i en del fall få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild avloppsanläggning. Avdrag på värdet görs med 10 % för varje år anläggningen varit installerad. Din anläggning ska vara godkänd av kommunens miljökontor och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få avdrag upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningsavgiften. Blanketten till ansökan finns här.
Jag vill få ersättning för min avloppsanläggning, kan ni dra av detta från fakturan direkt?
Ersättningen kan inte dras av på anläggningsfakturan eftersom det är ”olika plånböcker”. Ansök om ersättning till Gästrike Vatten, vi gör en prövning av varje enskilt fall. Blanketten till ansökan finns här.
Sidan skapad 2013-12-27 14:48:40
Senast ändrad 2018-04-04 14:53:13