Vårt vatten - Din framtid


Uppdatering 2016-12-20
Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutade den 19 december att höja brukningsavgiften i Ockelbo för kommunalt vatten och avlopp. Höjningen innebär att brukningsavgiften höjs den 1 februari 2017 med genomsnitt 16,3 % och i genomsnitt 15 % den 1 januari 2018.


När du vrider på din kran får du ett av världens bästa vatten i glaset! Gästrike Vattens ansvar är att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet och ta hand om ditt avloppsvatten på ett effektivt och hållbart sätt. För att vi ska kunna säkerställa det nu och i framtiden föreslår vi en höjning av brukningsavgiften i Ockelbo 2017 och 2018. 

Gästrike Vatten föreslår att Ockelbo Vatten höjer brukningsavgiften den 1 februari 2017 med 16,3 % och den 1 januari 2018 med 15 %. Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun kommer att fatta beslut om avgiften i december 2016.
 
- Vi förstår verkligen att det får betydelse för våra kunder när vi föreslår en höjning, framför allt så här sent på året. Att höja avgiften är aldrig vårt mål. Under hösten har vi gjort en genomlysning av verksamheten för att hålla nere kostnaderna så mycket det går. Vi vill ha hållbara lösningar som håller för flera generationer framåt och det krävs mycket pengar för att hålla anläggningarna i gott skick, säger Lena Blad, tf VD Gästrike Vatten.
 

Öka den totala intäkten

I Ockelbo måste vi öka intäkten med 2 miljoner kronor 2017 mot 2016.
  • Vattentornet i Ockelbo måste genomgå en omfattande renovering.
  • Vi behöver även avsätta 1 miljon kronor per år för att i framtiden avveckla vattenverk och avloppsverk som vi inte har något behov av. Vi utreder nu hur vi långsiktigt ska ha en hållbara VA-försörjning i Ockelbo kommun och då ser vi vilka verk det kommer att gälla.
  • Vi har ett stort underskott 2016 som vi måste ta igen. Underskottet 2016 beror bland annat på ett ökat antal läckor och stoppar samt ett budgeterat underskott. Vi har varit tvungna att byta ut den tekniska utrustningen vi använder för övervakning av processerna i våra verk då Telia har valt att avsluta all kommunikation via det kopparbaserade telenätet i Ockelbo.  

För Ockelbo Vatten innebär höjningen en ökad intäkt 2017 på 2 miljoner (i genomsnitt 16,3 procent) och 2,4 miljoner 2018 (i genomsnitt 14,3 %) för Ockelbo Vatten.
2017 innebär höjningen för dig i Ockelbo med en medelförbrukning på 100 kubikmeter per år ungefär 120 kronor per månad i Ockelbo
 
För att säkerställa att vi även i framtiden har en robust dricksvattenförsörjning och avloppshantering ser vi att det finns ett behov av att höja brukningsavgifterna de närmaste åren. I verksamhetsplanen 2017-2020 för Ockelbo Vatten ser vi ett behov av att höja avgiften ytterligare även 2019. Det förslaget kommer under 2017/2018 och beslutas inte av fullmäktige nu i december.
 

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Olika förutsättningar i våra kommuner

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby
Reningsverk 4 2 6 2
Vattenverk 7 2 8 3
Ledningsnät totalt
(vatten-, spill- och dagvatten)
147 mil 29 mil 17 mil 42 mil
Antal anslutna
kunder (cirka)
12 300 2 200 1 330 3 150
Andel anslutna till
kommunalt VA 
(totalt anslutna)
94 %
(92 900)
85 %
(9 500)
64 %
(3 700)
93 %
(8 700)

Statistik från januari 2017


När Gästrike Vatten bildades 2008 hade inte alla ägarkommuner en VA-taxa där avgifterna täckte kostnaderna för VA-verksamheten, istället användes en del skattemedel för att täcka kostnader. Genom att höja nivån på brukningsavgiften får vi förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler.

Alla delar på kostnaderna

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
 

Informationsmötet den 8 december

Den 8 december bjöd vi in alla våra kunder i Ockelbo till ett informationsmöte i aulan på Perslundaskolan, klockan 18-20. Vi berättade om varför vi föreslår att höja avgiften samt allmänt om VA-verksamheten.
Läs hela presentationen här »
Sidan skapad 2016-11-17 11:13:29
Senast ändrad 2017-10-31 10:54:09