Besiktning av fastigheter i områden där stora markarbeten ska utföras

Med anledning av att Gästrike Vatten bygger ut det allmänna VA-nätet på Norrlandet kommer tunga arbeten som får marken att vibrera utföras. Exempel på arbete som orsakar vibrationer och stötvågor är sprängning, pålning, spontning, schaktning, vibrering, packning och tung trafik.
 

Vibrationsmätning

De fastigheter där besiktning ska utföras får ett brev, endast de fastigheter som ligger inom ett riskområde besiktigas med vibrationsmätning. Riskområden är det område närmast arbetsplatserna och där den tyngsta trafiken åker.
På de fastigheter som har egen grävd brunn ska även en nivåmätning utföras och ett vattenprov tas.
Finns skorstenar och rökkanaler på fastigheten utförs en provtryckning av en skorstensfejarmästare. Förbered gärna genom att resa upp takstegen.
Besiktning, vibrationsmätning samt vattenprovtagning kommer att utföras av personal från Metron Miljökonsult.
 

Kontrollera hela fastigheten

Källardelar, socklar, fasader, trapphus och fastigheter synas i sin helhet. Vid besiktningen dokumenteras bland annat sprickor, putsnedfall, sättningar och vattenskador i ett besiktningsprotokoll. Fotografering av svårdokumenterade eller komplexa skador tas och fotografierna arkiveras. En kopia på förbesiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren före arbetenas början.
Efter avslutade anläggningsarbeten utförs en till besiktning som följer samma mönster som förbesiktningen. Eventuella förändringar dokumenteras samt meddelas fastighetsägare och Gästrike Vatten.
Protokollen från syneförrättningar och material från vibrationsmätningarna kommer att arkiveras av Metron Miljökonsult i minst tio år. Besiktningarna utförs i enlighet med Svensk standard SS 460 48 60
 

Viktigt att besiktningen blir gjord

Det är viktigt att besiktningen blir gjord och att vi får tillträde till samtliga utrymmen.
Utifrån förbesiktningsprotokollet kan vi se om skador skulle uppstå i samband med markarbetena.
Vattenproverna som tas från de egna brunnarna analyseras inte nu. Provet tar vi som referensvatten, alltså i förebyggande syfte. Skulle något förändras i ert dricksvatten så tar vi fram provet för att se hur värdena var innan.
Sidan skapad 2014-12-03 09:13:20
Senast ändrad 2016-05-10 14:40:07