​​​Utredningar startar för att förbättra VA-hantering i Östhammars kommun

Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 25 september att uppdra till Östhammar Vatten (genom Gästrike Vatten) att starta utredningar för att förbättra VA-läget i kommunen.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och åtgärder krävs både för att förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet att ta hand om mer avloppsvatten (spillvatten).

Det är både det ansträngda nuläget och den ökade efterfrågan på nya bostäder i kommunen som föranlett de utredningar som nu kommer att startas. I Östhammars och Alundas tätorter finns idag inte kapacitet för att öka antalet anslutna bostäder till det kommunala VA-nätet.

- Vi är glada över beslutet. För att kunna hitta kloka lösningar för framtidens VA-systemet i Östhammar behövs omfattande utredningar. Ett bra underlag ger oss möjlighet att föreslå åtgärder, på både kort och lång sikt, säger Lena Blad, VD Gästrike/Östhammar Vatten.

- Det här är ett viktigt beslut för Östhammar kommun och för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Vi har nu påbörjat arbetet för att bygga en långsiktig och hållbar infrastruktur och möjliggöra för ökad inflyttning i kommunen, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Östhammar Vatten AB och Kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om uppdrag
De åtgärder som kommunfullmäktige beslutat är att uppdra åt Östhammar Vatten om:
  • Utökning av ramen för verksamhetskostnader med 1 miljon kronor för att
    • Utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
    • Starta en förstudie för ett nytt avloppsverk för Östhammar tätort och Öregrund
    • Starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Att utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr
  • Att till budget och investeringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VAanläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsiktiga lösningar

Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammar kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering. Östhammar Vatten är en del av Gästrike Vatten AB.


 
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer