​​​Utredningar startar för att förbättra VA-hantering i Östhammars kommun

Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 25 september att uppdra till Östhammar Vatten (genom Gästrike Vatten) att starta utredningar för att förbättra VA-läget i kommunen.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och åtgärder krävs både för att förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet att ta hand om mer avloppsvatten (spillvatten).

Det är både det ansträngda nuläget och den ökade efterfrågan på nya bostäder i kommunen som föranlett de utredningar som nu kommer att startas. I Östhammars och Alundas tätorter finns idag inte kapacitet för att öka antalet anslutna bostäder till det kommunala VA-nätet.

- Vi är glada över beslutet. För att kunna hitta kloka lösningar för framtidens VA-systemet i Östhammar behövs omfattande utredningar. Ett bra underlag ger oss möjlighet att föreslå åtgärder, på både kort och lång sikt, säger Lena Blad, VD Gästrike/Östhammar Vatten.

- Det här är ett viktigt beslut för Östhammar kommun och för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Vi har nu påbörjat arbetet för att bygga en långsiktig och hållbar infrastruktur och möjliggöra för ökad inflyttning i kommunen, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Östhammar Vatten AB och Kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om uppdrag
De åtgärder som kommunfullmäktige beslutat är att uppdra åt Östhammar Vatten om:
  • Utökning av ramen för verksamhetskostnader med 1 miljon kronor för att
    • Utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
    • Starta en förstudie för ett nytt avloppsverk för Östhammar tätort och Öregrund
    • Starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Att utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr
  • Att till budget och investeringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VAanläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsiktiga lösningar

Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammar kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering. Östhammar Vatten är en del av Gästrike Vatten AB.


 
Nyheter
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer
2018-11-20
Uppdaterade riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Våra riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter har nu uppdaterats. Här hittar du de nya riktlinjerna »