​​​Utredningar startar för att förbättra VA-hantering i Östhammars kommun

Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 25 september att uppdra till Östhammar Vatten (genom Gästrike Vatten) att starta utredningar för att förbättra VA-läget i kommunen.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och åtgärder krävs både för att förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet att ta hand om mer avloppsvatten (spillvatten).

Det är både det ansträngda nuläget och den ökade efterfrågan på nya bostäder i kommunen som föranlett de utredningar som nu kommer att startas. I Östhammars och Alundas tätorter finns idag inte kapacitet för att öka antalet anslutna bostäder till det kommunala VA-nätet.

- Vi är glada över beslutet. För att kunna hitta kloka lösningar för framtidens VA-systemet i Östhammar behövs omfattande utredningar. Ett bra underlag ger oss möjlighet att föreslå åtgärder, på både kort och lång sikt, säger Lena Blad, VD Gästrike/Östhammar Vatten.

- Det här är ett viktigt beslut för Östhammar kommun och för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Vi har nu påbörjat arbetet för att bygga en långsiktig och hållbar infrastruktur och möjliggöra för ökad inflyttning i kommunen, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Östhammar Vatten AB och Kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om uppdrag
De åtgärder som kommunfullmäktige beslutat är att uppdra åt Östhammar Vatten om:
  • Utökning av ramen för verksamhetskostnader med 1 miljon kronor för att
    • Utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
    • Starta en förstudie för ett nytt avloppsverk för Östhammar tätort och Öregrund
    • Starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Att utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr
  • Att till budget och investeringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VAanläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsiktiga lösningar

Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammar kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering. Östhammar Vatten är en del av Gästrike Vatten AB.


 
Nyheten skapad 2018-09-26 10:26:08
Senast ändrad 2019-01-21 10:42:24
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer