Höjning av brukningsavgifter 2018 och 2019 för Östhammar

Östhammar Vatten blev en del av VA-kollektivet Gästrike Vatten under våren 2017. En grundlig översyn av verksamheten och kostnader, en behovsanalys av åtgärder har genomförts och en tidplan för åtgärder har upprättats. Översynen visar på behov av ett stort antal åtgärder, vilket också medför att brukningstaxan behöver höjas.
 
Gästrike Vatten föreslår en höjning av brukningsavgiften från den 1 april 2018 med 15 % på årsbasis. Även nästa år behöver brukningsavgiften höjas, då föreslås en höjning med 10 % från den 1 januari 2019.
 
Förslaget om att höja brukningsavgiften har behandlats av KSAU i Östhammar kommun den 9 januari 2018. Slutligt beslut väntas i kommunfullmäktige den 30 januari 2018.
 
Exempel på ny brukningsavgift
Den justerade höjningen i Östhammar innebär för:
  • en villa med medelförbrukning på 150 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp (typhus A), 120 kronor per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp, 104 kr per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som endast är ansluten till vatten, 41 kronor per månad
  • en villa med en schablon om 100 kubikmeter per år och endast är ansluten till avlopp, 62 kronor per månad
  • ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år (typhus B) blir höjningen cirka 948 kronor per månad inklusive moms. Per lägenhet innebär detta 63 kronor per månad
Samtliga priser angivna ovan är inklusive moms.
 
Åtgärder som ska genomföras
Utöver den löpande verksamheten kommer ett antal begränsade åtgärder att genomföras.
  • Avhjälpa tidigare års föreläggande (bland annat avseende larm och UV-ljus reningsprocessen för anläggningarna i Alunda, Österbybruk, Östhammar, Öregrund)
  • Öka säkerheten i arbetsmiljön med fokus på brandskydd, skalskydd och elsäkerhet
  • Ökad kunskap om ledningsnät genom digitalisering av kartdata
  • Utredningar för att tillse en trygg och säker produktion av dricksvatten
  • Hantering av gamla mätare
 
Inga skattepengar och inget vinstintresse
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun. Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
 
Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
 

 
Nyheten skapad 2018-01-15 12:18:57
Senast ändrad 2018-01-15 12:18:57
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer