Höjning av brukningsavgifter 2018 och 2019 för Östhammar

Östhammar Vatten blev en del av VA-kollektivet Gästrike Vatten under våren 2017. En grundlig översyn av verksamheten och kostnader, en behovsanalys av åtgärder har genomförts och en tidplan för åtgärder har upprättats. Översynen visar på behov av ett stort antal åtgärder, vilket också medför att brukningstaxan behöver höjas.
 
Gästrike Vatten föreslår en höjning av brukningsavgiften från den 1 april 2018 med 15 % på årsbasis. Även nästa år behöver brukningsavgiften höjas, då föreslås en höjning med 10 % från den 1 januari 2019.
 
Förslaget om att höja brukningsavgiften har behandlats av KSAU i Östhammar kommun den 9 januari 2018. Slutligt beslut väntas i kommunfullmäktige den 30 januari 2018.
Exempel på ny brukningsavgift
Den justerade höjningen i Östhammar innebär för:
  • en villa med medelförbrukning på 150 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp (typhus A), 120 kronor per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp, 104 kr per månad
  • en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som endast är ansluten till vatten, 41 kronor per månad
  • en villa med en schablon om 100 kubikmeter per år och endast är ansluten till avlopp, 62 kronor per månad
  • ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år (typhus B) blir höjningen cirka 948 kronor per månad inklusive moms. Per lägenhet innebär detta 63 kronor per månad
Samtliga priser angivna ovan är inklusive moms.
 
Åtgärder som ska genomföras
Utöver den löpande verksamheten kommer ett antal begränsade åtgärder att genomföras.
  • Avhjälpa tidigare års föreläggande (bland annat avseende larm och UV-ljus reningsprocessen för anläggningarna i Alunda, Österbybruk, Östhammar, Öregrund)
  • Öka säkerheten i arbetsmiljön med fokus på brandskydd, skalskydd och elsäkerhet
  • Ökad kunskap om ledningsnät genom digitalisering av kartdata
  • Utredningar för att tillse en trygg och säker produktion av dricksvatten
  • Hantering av gamla mätare
 
Inga skattepengar och inget vinstintresse
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun. Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
 
Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
 

 
Nyheten skapad 2018-01-15 12:18:57
Senast ändrad 2019-01-21 10:58:16
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer